तेस्रो त्रैमासिक तथा स्तरमापन परिक्षा को मिति र समय

Feb 26 , 2020

तेस्रो त्रैमासिक तथा स्तरमापन परिक्षा को मिति र समय :-
कक्षा ८को २०७६/१०/२० समय दिनको १:०० बाट,
कक्षा १० प्राविधिक १९ गते बाट समय दिनको १:००बजे ,
कक्षा १०(साधारण /खुला )२१ गते बाट समय१:०० बजे,
नर्सरी देखी कक्षा ७सम्मको १९ गते बाट समय बिहान ११:०० बजे देखी ,
कक्षा ९(technical /general )१९ गते दिनको १:०० बाट

© 2019 Himalaya Secondary School. All rights reserved.

Visitor Count Must See Places In Paris

WEBSITE BY BIHANI TECH